T.Vấn

& Bạn Hữu

Văn Học và Đời Sống

Trần Vấn Lệ: Phân Biệt Vùng Miền

Share on facebook
Share on twitter
Share on whatsapp
Share on email
Share on print
Cõi người ta – Tranh: Thanh Châu

Pháo bông hay pháo hoa?  Nói pháo gì cũng được!  Người Việt mình một nước, cách nói chia vùng miền!

Hôm nay…ngày vô duyên, tôi buồn buồn lẩn thẩn, nhớ, nhớ gì nhiều lắm, đau, đau…lòng, cũng nhiều! (*)

Nhớ bà con liêu xiêu gánh gồng đi chạy giặc…Nhớ quá những đôi mắt…nắng mà mưa chứa chan!

Những giọt lệ Việt Nam từng chảy tràn lịch sử!  Lịch sử toàn là dữ, không có thời nào hiền…

Hôm nay, ngày vô duyên:  Một Triệu Người Bật Khóc…(**), Võ Văn Kiệt nói thật, một phút giây vô duyên! 

Có lúc người ta quên…mình không được mở miệng…nhưng ai cấm con hến nó mở miệng hứng mưa?

Võ Văn Kiệt, ngày xưa, có lúc bỗng hiền hậu, biết phân biệt Tốt, Xấu…biết để lòng ăn năn!

Tôi thích coi đá banh, khi banh vào trong lưới, chỗ nào nghe tiếng nói “Dô! Dô”, đó người Nam…

Chỗ nào nghe râm ran “Vào!  Vào!” là người Bắc!  Dô với Vào, không trật…vì trái banh đã…Vô!

Hôm nay, ngày treo…cờ, đêm pháo hoa đua nở.  Có nhiều người hớn hở, có nhiều người buồn xo…

Pháo Bông hay Pháo Hoa, không ai qưởn giải thích!  Bắc hay Nam thuận, nghịch, ai thấy được lòng ai?

Cuộc bể dâu đổi thay, nhìn chi cho nó tủi?  Ông Nguyễn Du từng nói…câu gì?  Còn đau hơn! (***)

Trần Vấn Lệ

(*) Hôm nay, cả nước ta mừng đón ngày thống nhất hai miền Nam Bắc, 30-4-1975, chia rẽ từ 20-7-1954.  Ngày treo cờ, đêm đốt pháo hoa…

(**) Võ Văn Kiệt, một thời làm Thủ Tướng, từng phủ dụ người dân:  “Ngày 30 tháng 4 năm 1975, có triệu người Vui thì cũng có triệu người Buồn”.

(***) Thơ Nguyễn Du mô tả ngày Dải Phóng Đất Nước:  “Hoa trôi nước lặng đã yên, hay đâu địa ngục giữa miền trần gian!”.

©T.Vấn 2022